คู่มือกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

คำนำ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกรรมการค้าของผู้ประกอบการในปัจจุบันด้านการช่วยลดต้นทุน เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ เริ่มตั้งแต่การค้นหาสินค้า เปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ การศึกษาข้อมูลสินค้า ตลอดจนการสั่งซื้อและการชำระเงิน รวมไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ควบคู่กับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด (e-Marketing Strategy) และกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ตัวแปรสำคัญที่จะขับเคลื่อนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ “คู่มือกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์” นี้ เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดและวิธีการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์” นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการขยายโอกาสทางการค้า รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

กันยายน 2552

เนื้อหา

1. การเริ่มต้นทำ e-Commerce

2. การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)

3. การตลาดแบบ Viral Marketing

4. การตลาดแบบ Search Engine Optimization

5. การตลาดแบบ Blog Marketing

6. การตลาดแบบ Social Media Marketing

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Laws Related to Electronic Commerce)

8. การโฆษณาแบบ Pay Per Click Advertising

9. การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Online Marketing for e-Commerce)

คณะผู้จัดทำคู่มือกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน

รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
นายธีรเทพ สอสกุล
นายกติกา สายเสนีย์
นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
นายสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี
รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท TARAD DOT COM จำกัด
บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
บริษัท Xybermatik Bussiness Solution จำกัด
เว็บไซต์ Keng.com
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์
บริษัท Paysbuy จำกัด

ผู้เรียบเรียง

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์
ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศา
นางสาวอาภากร เอกปัญญากุล
นายพีรพงษ์ ตรีชะฎา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ออกแบบปกโดย

นายธิษัณย์ จิรธรรมอนันต์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)