รอบรู้เรื่องที่ดิน

คำแนะนำประชาชน

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลอ้างอิง :

- หนังสือรอบรู้เรื่องที่ดิน

(จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน พิมพ์ที่กองการพิมพ์ กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔)

- หนังสือคำแนะนำประชาชน เรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

(จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน พิมพ์ที่กองการพิมพ์ กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔)

รอบรู้เรื่องที่ดิน

คำนำ (รอบรู้เรื่องที่ดิน)

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ประชาชน ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถเพิ่มได้แต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมที่ดินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อการให้การบริการประชาชน เพราะหากมีการขาดตกบกพร่องผิดพลาด จะเกิดผลเสียหายอย่างยิ่งต่อประชาชน

การที่ประชาชนจะไปติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน บางครั้งอาจเกิดความสับสนไม่เข้าใจระเบียบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อหลายครั้ง กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานปฏิบัติได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ"รอบรู้เรื่องที่ดิน"ขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นคู่มือในเบื้องต้นสำหรับการติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดิน

กรมที่ดินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ"รอบรู้เรื่องที่ดิน"ฉบับนี้ จะเป็นหนึ่งในหลายๆแนวทางที่จะเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ รอบรู้เรื่องที่ดิน

- มารู้จักเอกสารสิทธิ เกี่ยวกับ"ที่ดิน"กันดีกว่า

- ก่อนไปสำนักงานที่ดิน เราต้องเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆที่จำเป็นอะไรบ้าง

- การมอบอำนาจทำอย่างไร

- การรับมรดกที่ดินจะทำอย่างไร

- การจำนองที่ดิน

- การขายฝาก

- ขั้นตอนการขอออกโฉนด สอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนด

- คำแนะนำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

- คำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินและบ้านจัดสรร

- หลักเกณฑ์การตรวจสอบ ก่อนซื้ออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม

ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

- วิธีป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

- ระยะเวลาดำเนินการ

- สถานที่ทำนิติกรรม

ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

คำนำ (คำแนะนำประชาชน)

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ดินเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่คู่ประเทศมีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถเพิ่มจำนวนที่ดินในประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดการที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องของการใช้และการเพิ่มค่าให้กับที่ดิน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานของกรมที่ดินที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบคำสั่ง หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆมากมาย ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน เพราะหากมีการขาดตกบกพร่องผิดพลาดจะเกิดผลเสียหายอย่างยิ่งต่อสิทธิที่ประชาชนพึงจะได้ในที่ดิน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างยิ่ง

การที่ประชาชนจะไปติดต่อธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน บางครั้งอาจเกิดความสับสนไม่เข้าใจระเบียบคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อหลายครั้ง กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานปฏิบัติได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ"คำแนะนำประชาชน เรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน"ขึ้น เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นคู่มือในเบื้องต้น สำหรับการติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดิน

กรมที่ดินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ"คำแนะนำประชาชน เรื่องความรู้เกี่ยวกับที่ดิน"ฉบับนี้ จะเป็นหนึ่งในหลายๆแนวทางที่จะเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

สารบัญความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

คำแนะนำประชาชน

- ประเภทซื้อขาย

- ประเภทขายฝาก

- ประเภทจำนอง

- ประเภทมรดก

- ประเภทใบแทน

คำแนะนำหลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

สาระสำคัญที่ควรทราบในการไปติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

- การเตรียมเอกสารหลักฐาน

- แบบหนังสือมอบอำนาจ

- ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ

- วิธีการกรอกข้อความเรื่องที่จะมอบอำนาจในแต่ละประเภท