ตำรายากลางบ้าน ( มีสรรพคุณชะงัด )

ตำรายากลางบ้าน

ตำรายากลางบ้าน

คัดลอกจาก หนังสือ

ตำรายากลางบ้าน

( มีสรรพคุณชะงัด )

โดย

พระธรรมวโรดม

(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

งานสมโภชหิรัณยบัฏ และ ทำบุญฉลองชนมายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี

พระธรรมวโรดม

(บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.๙)

เจ้าคณะภาค ๖ กรรมการมหาเถรสมาคม

๑๓ พฤษภาคม ๓๖