คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1. ต้องเป็นบุคคลที่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

2. ต้องเป็นบุคคลที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

- ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

- ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯก่อนจึงจะทำได้

- แขนขาดข้างเดียว

- ขาขาดข้างเดียว

- ตาบอดข้างเดียว

- ลำตัวพิการ

- หูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบ

เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1. บัตรประจำตัว

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหลักฐานอื่นๆที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง

2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง

3. ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่

4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

6. แบบคำขอรับใบอนญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก (ขอรับแบบฟอร์มและกรอกคำร้องที่สำนักงานขนส่งฯ)

ขั้นตอนการยื่นเอกสารหลักฐานและการสอบ

เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

1. ยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่)

2. กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที

3. การสอบภาคทฤษฎี

4. สอบภาคปฏิบัติมีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขับรถเดินหน้าและขับรถเทียบทางเท้า
2. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
3. การขับรถถอยหลังเข้าจอด
4. การกลับรถ
5. การหยุดรถบนทางราบ
6. การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชัน
7. การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

หมายเหตุ

- รถจักรยานยนต์กำหนดให้ทดสอบภาคปฏิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน

- ส่วนรถยนต์ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัดให้กำหนดตามความเหมาะสม

การชำระค่าธรรมเนียม

- รถจักรยานยนต์ 55 บาท

- รถยนต์ 105 บาท

หมายเหตุ : ชำระเมื่อการสอบผ่านหมดแล้วทุกขั้นตอน