การวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical Analysis

สุรชัย ไชยรังสินันท์

.คำนำ.

หนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเล่มนี้ เป็นผลงานที่คุณสุรชัย ไชยรังสินันท์ เขียนขึ้นจากหนังสือ, วารสาร, และเอกสารต่างๆหลายเล่ม รวมเข้ากับประสบการณ์ของคุณสุรชัยเอง ที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในชีวิตการทำงานประจำมาเกือบ 10 ปี ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยใช้เวลาว่างเท่าที่คุณสุรชัยจะพอหาได้ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับเวลาที่ใช้ในการสร้างรูปกราฟต่างๆและการจัดรูปเล่มแล้ว กว่าหนังสือเล่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลากว่า 3 ปี และเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่หลังจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกเป็นรูปเล่มได้ครั้งแรกไม่นาน คุณสุรชัยก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง

ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ คุณสุรชัยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีระบบ เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี โดยพยายามอธิบายถึงวิธีและแนวความคิดในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมย์ของคุณสุรชัย ในการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้แก่สังคมในวงกว้าง บมจ. เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จึงได้นำเอาต้นฉบับหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเล่มนี้ออกเผยแพร่ในรูป Electronics เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ได้คิดมูลค่าใดๆ ทั้งนี้ได้รับอนุญาตจากภรรยาของคุณสุรชัยเรียบร้อยแล้ว หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของพี่น้อง AST ทุกๆท่าน ที่ช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจในการจัดทำเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ซึ่งใช้เวลาและความอดทนอย่างมากในการตรวนทานต้นฉบับอยู่หลายรอบ ถ้าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนดีอยู่บ้างพวกเราก็ขอมอบความดีนี้ให้แก่ความตั้งใจจริงของคุณสุรชัย ส่วนความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นนั้นพวกเราขอน้อมรับและยินดีรับฟังคำติชมจากทุกท่านเสมอ

เนื้อหาต่อไป คลิกเข้าสู่หน้า สารบัญ

content

ประวัติ

สุรชัย ไชยรังสินันท์

การศึกษา

จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Level III จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การงาน

ผ่านงานหลายสถาบัน ทั้ง บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และท้ายที่สุดเข้าร่วมงานที่ บมจ. เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย ตั้งแต่ปี 2533 โดยตำแหน่งสุดท้าย เป็นรองผู้จัดการฝ่ายวิจัย นอกจากนี้ ก็เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้แก่โครงการอบรมนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Portfolio Management ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม