สารบัญการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สุรชัย ไชยรังสินันท์

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : โหมโรง

prelude

ทฤษฎีดาว (Dow Theory)

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค

ข้อเสียและความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มีอะไรในหนังสือเล่มนี้

บทที่ 2 : หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างกราฟ

Charting Fundamentals

การสร้าง Chart

รูปแบบง่ายๆกับแท่ง Bar

- Upside Reversal (R+) และ Downside Reversal (R-)

- Key Upside Reversal (KR+) และ Key Downside Reversal (KR-)

- Close on High (COH) และ Close on Low (COL)

- High to Low Close Signal (HLC) และ Low to High Close Signal (LHC)

- 3 Highs (3H+) และ 3 Lows (3L-)

แนวโน้ม

- Uptrend

- Downtrend Line

- Sideways

ความชันและการดีดตัว (Slope and Retracement)

ช่วงเวลา

แนวรับและแนวต้าน

ส่งท้าย

บทที่ 3 : รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม

Reversal Patterns

หัวและไหล่ (Head & Shoulders)

Triple Tops และ Triple Bottoms

Double Tops และ Double Bottoms

Saucer

V-Shape

บทที่ 4 : รูปแบบต่อเนื่อง

Continuous Patterns

Triangles

- Symmetric Triangles

- Ascending Triangles

- Descending Triangles

Broadening Formation

Flags and Pennants

Wedge

Rectangle

Gaps

- Common Gap

- Breakaway Gap

- Runaway Gap

- Exhaustion Gap

ส่งท้าย

บทที่ 5 : แผนภาพ

Point & Figure

การสร้างแผนภาพ Point and Figure

รูปแบบสัญญาณซื้อและสัญญาณขาย

เส้นแนวโน้ม (Trend Line)

เป้าหมายราคา (Price Target)

- Horizontal Count

- Vertical Count

บทที่ 6 : ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Moving Averages

สัญญาณซื้อ สัญญาณขาย

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ตัวประกอบกัน (Double Moving Average Crossover)

รูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

- Simple Moving Average (SMA)

- Linear Weighted Moving Average (WMA)

- Exponential Moving Average (EMA)

ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณ Moving Average

กลยุทธ์

แนวรับ แนวต้าน

เส้นคู่ขนานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Band or Channal)

การเคลื่อนย้ายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามแนวนอน (Displaced Moving Average)

Price Oscillator

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Parabolic Time / Price System

- Stop and Reverse (SAR)

- - Uptrend

- - Downtrend

บทที่ 7 : เครื่องชี้ที่เกี่ยวข้องกับราคา

Price Indicators

ความเข้าใจเบื้องต้นว่าด้วย Overbought, Oversold, Convergence และ Divergence

กฎทั่วไปในการอ่านค่า Indicators

Momentum และ Rate of Change

- การอ่านค่า Momentum

Relative Strength Index (RSI)

Relative Momentum Index (RMI)

Stochastic

William's %R

KST หรือ Summed Rate of Change Index

Directional Movement System (DMS)

- Plus Directional Movement (PDM), Minus Directional Movement (MDM), True Rate (TR)

- PDI, MDI และ ADX

ซื้อเมื่อไร? ขายเมื่อไร?

- Uptrend

- Downtrend

บทที่ 8 : ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย

Volume Indicators

ลักษณะทั่วไปของอุปสงค์และอุปทานของหุ้น

พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายกับราคา

On Balance Volume (OBV)

Chaikin Accumulation/Distribution (CHAIKIN)

Price & Volume Trend (PVT)

Volume Oscillator

Volume Rate of Change

บทที่ 9 : เครื่องชี้ภาวะตลาด

Market Indicators

Advance-Decline Line (AD-LINE)

Overbought-Oversold Index (OBOS)

McClellan Oscillator (MO)

Trading Index (TRIN) หรือ Arm's Index

Market Thrust และ Thrust Oscillators

บทที่ 10 : ตัวเลขของฟิโบนาชี่และการประยุกต์ใช้

Fibonacci Numbers and Applications

ฟิโบนาชี่คือใคร

ตัวเลขของฟิโบนาชี่ (Fibonacci Numbers)

คุณสมบัติบางประการของลำดับตัวเลขฟิโบนาชี่

สัดส่วนทองคำกับสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับฐานและการต่อตัวกันก่อน

การคำนวณเป้าหมายการปรับฐาน (Fibonacci Retracement)

การวัดเป้าหมายการต่อตัว (Fibonacci Extension)

ตัวอย่างจากของจริง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ Fibonacci Retracement และ Extension

บทที่ 11 : ทฤษฎีคลื่นของอีเลียต

Elliot Wave Theory

รูปแบบพื้นฐาน

พฤติกรรมและความหมายของแต่ละคลื่น

การนับคลื่น

การต่อตัว

รูปแบบคลื่นปรับตัว

- รูปแบบการปรับตัวอย่างง่าย

- - รูปแบบซิกแซก (Zigzags)

- - Flats

- - Irregulars

- - Triangles

- - - Descending Triangles

- - - Symmetrical Triangles

- - - Expanding Triangles

- - รูปแบบซับซ้อน

- - - Double Threes

- - - Triple Threes

เป้าหมายเวลา (Time-Goal Days)

เป้าหมายราคา (Price Objectives)

บทที่ 12 : ทฤษฎีแกนน์

Gann's Theory

Cardinal Square

เวลาแห่งการเปลี่ยนทิศทาง

- เวลา (Time)

- ราคา (Price)

Geometic Angles

- Gann กับ Geometic Angles

Gann's 50% Retracement Rule

- นิยาม

- การสร้าง Retracement Zone

การผสมผสาน Percentage Retracement กับ Geometric Angle Line

บทที่ 13 : ทฤษฎีคลื่นวัฏจักร

Cycles Theory

องค์ประกอบของอนุกรมเวลา (Time Series Decomposition)

องค์ประกอบของวัฏจักร (Cycle Components)

หลักการรวมตัวของวัฏจักร

- Principle of Proportionality

- Principle of Superposition

- Principle of Resonance

- Principle of Synchronicity

- Principle of Harmonicity

การรวมตัวของคลื่้นวัฏจักรกับรูปแบบทางเทคนิค

- Head and Shoulders

- Double Top

- รูปแบบประเภท Continuous Patterns

- รูปแบบประเภท Elliott Wave

การวัดคลื่นวัฏจักร

- การวัดด้วยวิธีการทางสถิติ

- การวัดด้วยสายตาประกอบกับการคำนวณอย่างง่ายๆ

- หลักการวัดคลื่นวัฏจักรอย่างง่ายๆ

- การวัดด้วยสายตาอย่างง่ายๆเทียบกับการวัดทางสถิติ

- การใช้วัฏจักรกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

- คลื่นวัฏจักรกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

- วัฏจักรกับ Momentum

- วัฏจักรกับ Relative Strength Index (RSI)

- วัฏจักรกับ Stochastic

บทที่ 14 : การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น

Introduction to Japanese Candlestick Charting

การเขียนกราฟแบบแท่งเทียน

เทียนตัดหัว (Bosu)

Doji ชื่อจุ๋มจิ๋ม แต่ความสำคัญมหาศาล

บทที่ 15 : รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน

Candlestick Reversal Patterns

อุปราคาเต็มดวง (Engulfing Pattern)

เมฆครึ้มฟ้าและผ่าเส้นกลาง (Dark Cloud Cover and Piercing Line)

แท่งร่ม (Umbrella Lines)

- ฆ้อน (Hammer)

- คนแขวนคอ (Hanging Man)

ดาวประกายพฤกษ์และดาวประจำเมือง (Morning Star and Evening Star)

ดาวตกและฆ้อนกลับหัว (Shooting Star and Inverted Hammer)

เส้นฮารามิ (Harami Lines)

Tweezer Top and Tweezer Bottom

เส้นตีโต้ (Counterattack Lines)

หอคอย (Tower Top and Tower Bottom)

อีกาสองตัว (Two Crows)

อีกาสามตัว (Three Crows)

รูปแบบ Trend Reversal อื่นๆ

บทที่ 16 : รูปแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์แท่งเทียน

Candlestick Continuous Patterns

หน้าต่างทาซูกิ (Tasuki Gap)

High-Price and Low-Price

Gapping Plays Gapping Side-By-Side White Lines

ขึ้นสาม ลงสาม (Rising Three and Falling Three)

สามทหารขาวก้าวไปข้างหน้า (Three Advancing White Soldiers)

เส้นแบ่งอาณาเขต (Seperating Lines)

บทที่ 17 : 77 กระบวนยุทธ์

บรรณานุกรม References